Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut bevat rechten en plichten die gelden voor alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. De Gooise Praktijkschool is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie.

Het leerlingenstatuut van de Gooise Scholen Federatie is hier te lezen.

Tegen pesten
Tegen pesten heeft de Gooise Praktijkschool een anti-pestprotocol en een stappenplan.

Het anti-pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de Gooise Praktijkschool. Het geeft het beleid van de school weer met betrekking tot pesten. Het beschrijft wat onder pesten verstaan wordt, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is, als er gepest wordt. Het doel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten, door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol.

Het anti-pestprotocol van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.

In het stappenplan pesten staat per onderwerp uitgelegd Wat doe jij? en Wat doet de school?. Dit stappenplan hoort bij het anti-pestprotocol van de Gooise Praktijkschool.

Medicatieprotocol
Voor verstrekking van medicatie en medisch handelen is er een medicatieprotocol.

Het medicatieprotocol van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.

Examenreglement
De Wet voortgezet onderwijs 2020 bepaalt in artikel 2.60 lid 1 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan de kandidaten beschikbaar stelt en tevens aan de inspectie toezendt. De Wet voortgezet onderwijs 2020 (hierna WVO 2020) bepaalt wat in ieder geval in het examenreglement opgenomen moet worden.

Het examenreglement van de Gooise Scholen Federatie is hier te lezen. De Gooise Praktijkschool is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie. Het schoolspecifieke examenreglement is hier te lezen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

Het meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.

Draaiboek Covid-19
Een draaiboek waarin staat wat de school doet als er een nieuwe corona golf komt.

Ook als bij een nieuwe corona golf forse maatregelen noodzakelijk zijn blijven leerlingen fysiek naar school gaan, al is dat niet meer allemaal tegelijkertijd. Scholen mogen de leerlingen voor de helft van de tijd op school ontvangen. Dit is het belangrijkste uitgangspunt van het sectorplan covid-19 voor het funderend onderwijs.

Het onderwijs heeft een essentiële functie in de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Daarom is het van groot belang dat leerlingen, ook bij een opleving van het coronavirus, naar school kunnen blijven gaan. Om dit zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen doen beschrijft het sectorplan vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelen. Omdat iedere school en locatie weer anders is, is er in de uitvoering van de maatregelen ruimte voor een eigen invulling.

Het sectorplan beschrijft vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende maatregelen voor het onderwijs. Scholen moeten een draaiboek opstellen waarin per scenario beschreven wordt welke maatregelen gelden.
Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Als het kabinet besluit op- of af te schalen dan geldt dat een school de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoert, echter altijd uiterlijk binnen één werkweek. De maatregelen zijn cumulatief: bij opschaling naar een nieuw scenario blijven de maatregelen van het voorgaande scenario nog van kracht. Bij afschaling geldt dit niet.

Het draaiboek van de Gooise Praktijkschool is hier te lezen.

Is er nog iets dat je wilt weten? Stel hier je vraag.