Onze leerlingbegeleiding heeft drie uitgangspunten:

 1. Een veilige leeromgeving
 2. De leerling is de maat
 3. Deskundige ondersteuning

Een veilige leeromgeving

Leerlingen kunnen alleen goed leren in een omgeving waarin ze zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Op de Gooise Praktijkschool respecteren we dat we van elkaar verschillen. We verwachten dat iedereen eraan meewerkt dat het gezellig en veilig is op school.

De advisors volgen hoe het met de leerlingen in hun advisory gaat. De advisor is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen beginnen en eindigen elke schooldag met hun advisor in de advisory, tijdens de coaching-in en de coaching-out.

De leerling is de maat

‘De leerling is de maat’ betekent dat we het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en begeleidingsbehoeften van de leerling.

Voor elke leerling wordt een individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld en een ontwikkelingsperspectief (OPP) geformuleerd. Er wordt een inschatting gemaakt van de uitstroombestemming van de leerling en de benodigde ondersteuning en begeleiding.

Iedere advisor houdt nauw contact met alle leerlingen. Dit doet de advisor middels coachgesprekken, tijdens en na schooltijd. Daarin wordt afgesproken aan welke competenties en leerdoelen de leerling gaat werken. Dit wordt vastgelegd in het IOP. Alle bewijzen van wat een leerling doet en leert, worden verzameld in een portfolio. De advisor legt alle documenten en gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem Presentis.

Minimaal 1 keer per schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectief besproken en waar nodig bijgesteld. Dit gebeurt in een gesprek tussen de advisor, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). In de loop van de schoolloopbaan kan het programma van een leerling steeds individueler worden, afhankelijk van de gekozen richting.

Deskundige ondersteuning

Iedereen die op de Gooise Praktijkschool werkt, kan omgaan met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast is er een ondersteuningsteam dat advisors en docenten advies geeft en ondersteunt:

Teamleider onderbouw mevrouw D. Pikker
Ondersteuningscoördinator mevrouw M. Overbeek
Docent ondersteuningsteam de heer C. Weismuller
Schoolpsycholoog mevrouw E. Kappert

Het ondersteuningsteam bespreekt welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Zo nodig kan het ondersteuningsteam nader onderzoek doen en doorverwijzen naar specialistische hulp.

Op school bieden we de volgende ondersteuning aan:

 • Gesprekstraining/taaltraining
  Leerlingen verbeteren hun mondelinge taalvaardigheid, zodat ze zich op school, daarbuiten en straks ook op de werkplek beter kunnen uiten.
 • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)
  Leerlingen leren met anderen omgaan, vrienden maken en ruzies oplossen en nog veel meer. De lessen worden elke week in kleine groepjes gegeven door twee docenten.
 • Weerbaarheidstraining
  Leerlingen leren steviger in hun schoenen te staan. Ze werken aan individuele doelen zoals voor zichzelf opkomen of rustig blijven in moeilijke situaties.
 • Extra hulp bij taal of rekenen
  Leerlingen krijgen in kleine groepjes Remedial Teaching of Nederlands als tweede taal.
 • Motorische Remedial Teaching (MRT)
  Leerlingen krijgen meer plezier in gymlessen en op het schoolplein en ontwikkelen meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.

Leerlingbesprekingen

Leerlingen die opvallen door gedrag of leerproblemen, worden besproken tijdens het kernteam overleg. Dit vindt elke vier weken plaats en alle docenten van een kernteam zijn daarbij aanwezig. Soms neemt de advisor daarna contact op met een van de leden van het ondersteuningsteam. Twee keer per jaar bespreekt iedere advisor al zijn of haar leerlingen met het ondersteuningsteam.

De leden van het ondersteuningsteam werken samen met verschillende hulpverleners, zoals een jeugdarts en een leerplichtambtenaar. Ook de jeugdagent is betrokken bij de school. School en (hulpverlenende) instanties samen vormen het zorgafstemmings-team (ZAT), dat één keer in de zes weken bij elkaar komt. Daar worden leerlingen besproken voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet en leerlingen die daarvoor in aanmerking lijken te komen. Zo stemmen we schoolinterne leerlingbegeleiding en externe hulpverlening goed op elkaar af.

Handle with care

Onze school doet mee aan de werkwijze ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis. Het doel van deze werkwijze is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie en Veilig Thuis is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.
De advisor/mentor kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als de politie en Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld worden ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan school binnen een vertrouwelijke omgeving:

 • de naam van de leerling;
 • de geboortedatum van de leerling;
 • het signaal met de tekst ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt Veilig Thuis niet aan ons mee.

De ondersteuningscoördinator of vertrouwenspersoon die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op met direct betrokkenen van de leerling op school. De leerling krijgt dan ondersteuning aangeboden, bijvoorbeeld de ruimte om zijn of haar verhaal te doen of een aanpassing in het lesrooster die dag. Ouder(s)/verzorger(s) horen van school welke hulp we hebben geboden.

Als school gaan wij heel zorgvuldig met het signaal om. We delen het alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden en het signaal wordt niet geregistreerd in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Is er nog iets dat je wilt weten? Stel hier je vraag.