Vanuit het strategisch beleidsplan is de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op Professionaliseren. Gedurende het schooljaar 2016-2017 is er bij de GSF uitgebreid tijd en ruimte gereserveerd voor het project Professionalisering. In dialoog met (een brede afvaardiging van) medewerkers van alle GSF-locaties en op basis van literatuurstudie zijn vanuit het project Professionalisering GSF-definities over 5 begrippen geformuleerd, te weten over:

 • professional
 • professionaliteit
 • professionele ruimte
 • professionele cultuur
 • professionalisering.

Begripsvorming GSF breed
De definities van professionele ruimte en professionele cultuur geven een goed beeld over wat de inzichten en normen zijn binnen de GSF ten aanzien van goed leraarschap.

De definitie voor professionele ruimte is:
De ruimte die je neemt én krijgt als medewerker van de GSF om een actieve bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen creatieve vrijheid, innovatie, interne zeggenschap en aansluiting bij kaders van inspectie, GSF, school en team.

Daarnaast is het van belang om er bewust van te zijn dat professionele ruimte:

 • Geen doel op zich is, maar een middel om het professionele doel te bereiken, namelijk verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In dit kader is het begrip handelingsvermogen van belang. Dat betekent: naast aandacht voor de individuele competenties van de medewerker, meer samenwerking in teams en aandacht voor de condities waaronder medewerkers werken (structuur en cultuur).
 • Niet statisch is, maar een uitkomst van een continue dialoog tussen alle medewerkers. Dit betekent in afstemming met betrokkenen afspraken maken en continu zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs samen te verbeteren.

De professionele cultuur krijgt binnen de GSF vorm in de volgende drie aspecten:

 • Samen werken aan onderwijsverbetering: teams van leraren en onderwijsondersteunend personeel, ondersteund door hun schoolleiding, werken actief samen om het onderwijs voor de leerling te verbeteren. Dit is een structureel, geleidelijk proces waarbij het hele team betrokken is.
 • Een open dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over expertises, kwaliteiten, gedeelde waarden, normen, opvattingen en werkwijzen. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional dat niet iedereen gelijk is: de zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.
 • Een open leerklimaat waarbij men:
  • van en met elkaar leert;
  • elkaar adviseert, elkaar aanspreekt en elkaar aan afspraken houdt;
  • met respect omgaat met leerlingen, ouders en collega’s;
  • initiatieven neemt en elkaar uitdaagt om het maximale resultaat te bereiken;
  • structureel kennis deelt.

Invulling per school
In schooljaar 2017-2018 is een vervolg gegeven aan het project en op schoolniveau verdere verdieping plaatsgevonden. De verdieping bestond uit een 0-meting, topicinterviews en een plan van aanpak. In dit plan van aanpak is uitgewerkt hoe de professionele dialoog en de besluitvorming hierover plaatsvindt.

GOOISE PRAKTIJKSCHOOL
Professionele ruimte en zeggenschap van docenten
Big Picture Leren, het onderwijsconcept van de Gooise Praktijkschool, staat voor persoonlijke loopbaancoaching. Dat uitgangspunt geldt ook voor medewerkers. Zij krijgen veel ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en te ontwikkelen. Initiatieven voor scholing en professionalisering worden niet alleen gestimuleerd – zowel individueel als in teamverband – maar ook gewaardeerd en gefaciliteerd.

De professionele ruimte is op schoolniveau georganiseerd in elf werkgroepen en maximaal drie projectgroepen tegelijk. De werkgroepen en projectgroepen werken binnen de kaders van pedagogisch handelen aan een goed en gepersonaliseerd onderwijsaanbod. Hun handelingsruimte is groot. Daarnaast krijgt elke medewerker persoonlijke professionele ruimte.

Professionele dialoog en besluitvorming
De professionele dialoog op schoolniveau vindt plaats in de werkgroepen en projectgroepen. Elke werkgroep komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en maakt een jaarplan dat door de werkgroep coördinatoren vier keer per jaar wordt besproken en geëvalueerd met de schoolleiding. Elke projectgroep maakt een projectplan en zodra het omschreven eindresultaat is behaald en geëvalueerd met de schoolleiding wordt de projectgroep opgeheven. De schoolleiding zet mede op basis van deze evaluaties de verdere koers voor de onderwijskundige ontwikkelingen uit.
Besluitvorming vindt in de regel plaats nadat de uitkomsten van de evaluaties zijn besproken. De professionele dialoog vindt eveneens plaats tijdens individuele gesprekken, onder meer in het kader van de gesprekkencyclus.

De Gooise Praktijkschool werkt structureel aan een open leerklimaat waarin mensen van elkaar leren, elkaar adviseren en in verschillende gremia structureel kennis delen. Onze medewerkers nemen initiatieven en dagen elkaar uit om het maximale resultaat te bereiken. Daarbij houden we elkaar aan gemaakte afspraken en spreken elkaar waar nodig aan. We gaan respectvol om met leerlingen, ouders en collega’s.