Kwaliteitszorg

De Gooise Praktijkschool doet mee aan het kwaliteitstraject Stimulans (PrOZo!). Dit is een tevredenheidsonderzoek waarbij digitale vragenlijsten worden voorgelegd aan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en iedereen die op school werkt. De aandachtspunten die daaruit naar voren komen, nemen we op als activiteiten in het jaarplan van het volgende schooljaar. Ook de aanbevelingen uit inspectiebezoeken en collegiale visitaties (bezoek van collega scholen) worden in het jaarplan opgenomen.

Uitstroommonitor en Volgmodule

Wij gebruiken de Uitstroommonitor van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs om te laten zien in hoeverre het ons lukt onze leerlingen te plaatsen op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Gedurende 2 jaar nadat leerlingen de school hebben verlaten, checken we regelmatig of de plek waar ze zitten, nog past bij hun mogelijkheden. Dit noteren we in de Volgmodule.

Kwalificatie

Leerlingen die het onderwijsprogramma op school helemaal hebben doorlopen, ontvangen een landelijk erkend diploma Praktijkonderwijs. Met dit diploma zijn zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht: ze zijn niet langer leerplichtig.

Leerlingen kunnen bij ons op school ook landelijk erkende branchecertificaten en/of een mbo-diploma op niveau 1 halen. Deze diploma’s kunnen wij niet zelf toekennen. Daarvoor werken we samen met mbo-opleidingen en brancheorganisaties.

Na de Gooise Praktijkschool

De meeste leerlingen stromen via hun stage door naar een reguliere arbeidsplek. Een groot deel van hen combineert werken en leren. Zij gaan de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doen op een mbo-opleiding. Een kleiner aantal leerlingen gaat op het mbo een opleiding doen: de beroepsopleidende leerweg (BOL). Enkele leerlingen van onze school stromen uit naar een beschermde werkplek of dagbesteding.

Leerlingen die naar het mbo gaan, stromen meestal in op niveau 1, de entree-opleiding. Veel leerlingen halen dit diploma al terwijl ze nog bij ons op school zitten. 4 maanden na de start wordt dan gekeken of leerlingen ook in staat zijn een opleiding op niveau 2 te volgen. Zo ja, dan kunnen ze daarmee verder. Zo niet, dan stromen ze uit naar werk.

Voorbeelden van bedrijven/organisaties waar onze leerlingen gaan werken:

  • Bouw- en schildersbedrijven
  • Verzorgingstehuizen
  • Grootkeukens
  • Autobedrijven
  • Winkels
  • Hoveniersbedrijven.

Soms gaan leerlingen naar een andere school voordat ze het hele onderwijsprogramma hebben gedaan. Dat kan komen doordat een andere leerroute toch beter bij hen blijkt te passen, bijvoorbeeld vmbo met ondersteuning of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Opbrengsten in beeld

Op de website Scholen op de kaart staat informatie over het beleid, de kwaliteit en de resultaten van onze school.