Download hier het aanmeldformulier

Aanmelden tot toelating van A tot Z

Toelaatbaarheidsverklaring
Op het praktijkonderwijs zitten leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs: een TLV.

Een commissie besluit welke leerlingen een TLV krijgen. In het geval van de Gooise Praktijkschool is dit de PAC VO van het samenwerkingsverband Qinas. Voordat de commissie een besluit neemt, doet zij onderzoek naar de intelligentie en de beheersing van taal en rekenen van de leerling.

Wanneer een TLV praktijkonderwijs?
Een leerling komt in aanmerking voor een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs als:

De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55 en 60* of 75 en 80* ligt.

èn

Meer dan 3 jaar leerachterstand op twee van de volgende domeinen:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen

* Ligt het gemeten IQ tussen de 55 en 60 of tussen de 75 en 80, dan wordt extra goed gekeken of praktijkonderwijs wel de juiste leerroute is.

Bij een IQ tussen 55 en 60 kan het zijn dat vso-zml beter bij de leerling past.

Bij een IQ tussen 75 en 80 kan het zijn dat vmbo met extra ondersteuning beter bij de leerling past.

Meer over de TLV praktijkonderwijs vindt u op de website van Qinas.

Hoe krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs?
De basisschool meldt leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs aan bij de plaatsingsadviescommissie voortgezet onderwijs (PAC-VO) van het samenwerkingsverband Qinas.

De plaatsingsadviescommissie controleert en bespreekt de leerlingdossiers die de basisschool aanlevert.

Als een leerling aan alle voorwaarden voldoet, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Qinas stuurt de verklaring naar de ouder(s)/verzorger(s) en een kopie naar de school voor voortgezet onderwijs waar zij hun kind hebben aangemeld.

Wilt u meer weten over deze procedure? Kijk dan hier.

Aanmelden bij de Gooise Praktijkschool
Aanmelden van de leerling bij de Gooise Praktijkschool wordt niet door de basisschool gedaan. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hun kind/pupil zelf aanmelden door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier bij ons in te leveren. Dit aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Wanneer kunt u uw kind/pupil aanmelden?
Er is in Nederland één centrale aanmeldweek waarin alle leerlingen uit groep 8 zich aanmelden voor een school in het voortgezet onderwijs. De aanmeldweek loopt van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024. Aanmeldformulieren voor praktijkonderwijs mogen echter eerder worden ingeleverd. Wij nemen aanmeldformulieren aan vanaf de Open Dag op 7 februari 2024.

Bij aanmeldformulieren die vóór 7 februari 2024 naar ons worden verstuurd, wordt de datum van ontvangst gezet op 7 februari 2024.

Alle aanmeldformulieren voor schooljaar 2024-2025 moeten uiterlijk zondag 31 maart 2024 bij ons binnen zijn.

Voor zij-instromers (leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs instromen) geldt dat ouder(s)/verzorger(s) vóór 6 mei 2024 het aanmeldformulier bij ons moeten hebben ingeleverd. Alleen dan zijn wij in de gelegenheid een zorgvuldige intakeprocedure te doen en kunnen wij hen voor de zomervakantie uitsluitsel geven over plaatsing op de Gooise Praktijkschool.

Wat gebeurt er na ontvangst van het aanmeldformulier?
Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt het volgende gedaan:

Het onderwijskundig rapport en andere relevante informatie worden opgevraagd bij de huidige school van de leerling.

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden uitgenodigd voor de intake:

 • Een gesprek tussen de leerling en de schoolpsycholoog.
 • Een gesprek tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de docent leerlingzaken.

Er vindt telefonisch of persoonlijk contact plaats met de leerkracht van de school van herkomst.

Bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, is aanvullende informatie nodig om tot een beslissing over plaatsing te komen. Dit kan worden verkregen door aanvullend onderzoek:

 • Observatie op de huidige school van de leerling.
 • Proefdraaien op de Gooise Praktijkschool.

Er wordt een besluit over plaatsing genomen. Dit besluit is afhankelijk van:

 • De uitkomsten van de intake (en eventuele aanvullende informatie).
 • De afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs door het samenwerkingsverband Qinas.

Wanneer hoort u of uw kind/pupil kan worden geplaatst?
Wij streven ernaar om binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldformulier een besluit te nemen over de toelating van een leerling. Bij ingewikkelde situaties kan dit tien weken duren. Is er dan nog geen duidelijkheid, dan krijgt de leerling een tijdelijke plaats op de school in afwachting van een definitieve oplossing.

De toelatingscommissie van de school kan de volgende besluiten nemen:

 • Toelaatbaar.
 • Toelaatbaar mits een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs wordt afgegeven.
 • Toelaatbaar mits er plaats is. De leerling komt op de wachtlijst.
 • Niet toelaatbaar. De leerling wordt niet toegelaten tot de Gooise Praktijkschool en krijgt een verwijzingsadvies voor een andere school.

Toelatingscriteria
Wij laten alleen die leerlingen toe die tussen de 12 jaar en 18 jaar oud zijn, een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs hebben en die passen binnen de begeleidingsmogelijkheden van de school. Deze staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit schoolondersteuningsprofiel is hier te downloaden.

De Gooise Praktijkschool is de enige school voor praktijkonderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarom hebben leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek bij plaatsing voorrang op leerlingen uit andere regio’s. Tot onze regio behoren de gemeenten: Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Leerlingen die buiten de regio Gooi en Vechtstreek wonen, komen op de wachtlijst en horen uiterlijk in de laatste week van juni of ze geplaatst kunnen worden op onze school.

Als er meer leerlingen worden aangemeld dan de school kan plaatsen, wordt geselecteerd op de volgende criteria:

 • Broer of zus op school.
 • Plaats van herkomst.
 • Volgorde van aanmelden.

Ons oordeel over het kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling baseren wij op de informatie van ouders en van de afleverende school die beschreven staat in het onderwijskundig rapport. Ook de informatie uit de gesprekken met ouders, kind, afleverende school en eventueel aanvullend onderzoek wordt hierin meegenomen.

Wanneer wij besluiten een leerling niet toe te laten, worden ouders zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt daarbij altijd een verwijzingsadvies gegeven.

Leerlingen die worden toegelaten krijgen een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag. Zij maken kennis met de andere leerlingen uit hun advisory en hun advisor.